Adatvédelmi tájékoztató

Read so far

Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztató és aláírásával igazolja, hogy a benne foglaltakat megértette és tudomásul vette !

 

Az egészségügyi ellátás során az Ön személyes adatainak védelmét és jogait törvény biztosítja ( 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről ). Ez garantálja, hogy az Önre vonatkozó egészségügyi és személyes adatokat bizalmasan kezeljék. A fent említett törvény 4-5. § alapján az egészségügyi és személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeljük: az egészség megőrzésének, fenntartásának előmozdítása, az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, és a közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, valamint az egészségügyi szakember-képzés, orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése, statisztikai vizsgálat, tudományos kutatás, hatósági vagy törvényességi ellenőrzés, egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása, társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, ügyészségi eljárás, bírósági eljárás, a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása. E célok elérése érdekében az adatokat a betegellátásban, az egészségügyi ellátás finanszírozásában részt vevő munkatársaink, az intézetvezető, valamint az adatvédelmi felelősök kezelik. Ezen túlmenően az adatokhoz csak szabályozott esetekben, a hatályos törvények által felhatalmazott egyes hivatalos szervek és hatóságok férhetnek hozzá. Amennyiben a részletes Adatvédelmi Szabályzatot szeretné látni, akkor használja ezt a linket !

 

Amennyiben önként fordul a Sziluett Klinika bármely szervezeti egységéhez, úgy az adatkezeléshez a hozzájárulását megadottnak tekintjük, tehát a felvételkor Ön köteles személyi adatait hitelt érdemlően igazolni.

 

Az adatszolgáltatás az egészségügyi ellátást igénybe vevők részéről önkéntes. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben jogszabály írja elő a kötelező adatszolgáltatást :

 

  • magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében,
  • bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából,
  • ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,
  • adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség,
  • egészségügyi törvényben meghatározott fertőzéses megbetegedések, szűrő-, és alkalmassági vizsgálatok, heveny mérgezés esetén.

Törvény adta joga van az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, egészségügyi dokumentációit megismerni, adatainak helyesbítését kérni. Adatainak törlését kérheti az alábbi esetekben :

 

  • a kezelése jogellenes,
  • hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának határideje lejárt,
  • a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte a törlést.

A gyógykezelésével kapcsolatos adatok továbbítását az adatszolgáltatáshoz való hozzájárulással kapcsolatban fentebb ismertetett esetek kivételével írásban megtilthatja, beleértve ebbe a háziorvosát is. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adattovábbítás, ezáltal a megfelelő tájékoztatás megtiltása a gyógykezelésére, egészségi állapotára kedvezőtlen következményekkel járhat, amelyekért ilyen esetben a felelősség Önt terheli. Önnek joga van egészségi állapotáról és az Önnel kapcsolatban történő valamennyi tevékenységről információt kérni, az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációkba betekinteni. Joga van meghatározni azt, hogy kíván-e egészségi állapotáról részletes tájékoztatást kapni, továbbá, hogy adható-e hozzátartozóinak vagy ismerősei közül valakinek tájékoztatás az Ön állapotáról.

 

A klinikán / intézetben fekvő betegről telefonon tájékoztatás nem adható, csak az itt tartózkodás ténye közölhető ( külön kérésre még erről sem ad felvilágosítást az intézmény ).

 

A betegnyilvántartásban szereplő adatait a fenti törvény rendelkezése értemében 30 évig, a zárójelentéseket 50 évig megőrizzük.

 

Az intézmény minden dolgozóját köti az orvosi titok megtartásának kötelezettsége, akik az adatokhoz hozzáférhetnek.

 

 

 

 

Sziluett Klinika

Dr. Gyetván János, főorvos

 


Sziluett Klinika részletes adatvédelmi szabályzata